Całkowity koszt kredytu. Co zawiera?

Całkowity koszt kredytu. Co zawiera?

Całkowity koszt kredytu

Na całkowity koszt kredytu składają się odsetki, prowizje, koszty ubezpieczenia na życie, np. na wypadek niezdolności do pracy, od poważnego zachorowania, utraty pracy, oraz różnego typu opłaty administracyjne. To one razem zsumowane powodują, że łączny całkowity koszt kredytu, jaki ponosi kredytobiorca, wzrasta. Przy zawieraniu umowy kredytowej warto wiedzieć, jakie koszty oprócz odsetek będziemy spłacać i co zalicza się do całkowitych kosztów kredytu.

Całkowity koszt kredytu – koszty odsetkowe i pozaodsetkowe

Definicję całkowitego kosztu kredytu zawiera art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o kredycie konsumenckim (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U., poz. 1083 ze zm.), który wskazuje, że są to wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt. Mowa tu w szczególności o:

 • odsetkach, opłatach, prowizjach, podatkach i marżach, jeżeli są znane kredytodawcy oraz
 • kosztach usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach.

Możemy zatem powiedzieć, że na całkowite koszty kredytu składają się koszty odsetkowe oraz koszty pozaodsetkowe. Omawiamy je dokładniej poniżej.

Odsetki

Odsetki naliczane są od wysokości zaciągniętego kredytu, a dokładniej od jego kwoty brutto, na podstawie ustalonego w umowie kredytowej oprocentowania.

Instytucja udzielająca Ci kredytu nie może jednak w dowolny sposób ustalić wysokości jego oprocentowania, ponieważ maksymalną wysokość odsetek określa art. 359 Kodeksu cywilnego.

Prowizje i opłaty

Prowizje i opłaty pokrywają koszty, jakie kredytodawca ponosi w związku z wykonywaniem konkretnych czynności przy udzieleniu kredytu, np. weryfikacji klienta w bazach danych. Zdarzają się jednak sytuacje, że przy zerowym oprocentowaniu udzielonej pożyczki prowizje stanowią wyłączne wynagrodzenie pożyczkodawcy.

Wysokość prowizji i opłat zależy od tabeli opłat i cennika konkretnego banku lub firmy pożyczkowej. Mogą mieć charakter konkretnej sumy, np. 160 zł za przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, lub przybierać wartość procentową, np. prowizja manipulacyjna w wysokości 1%, którą liczy się od sumy kwot spłacanych przed terminem płatności.

Dla przykładu bank może pobrać prowizję z tytułu udzielonego kredytu m.in. za:

 • udzielenie kredytu,
 • wydanie promesy kredytowej,
 • podwyższenie kwoty kredytu,
 • zmianę waluty kredytu,
 • wcześniejszą spłatę całości kredytu (tzw. prowizja manipulacyjna),
 • wydłużenie okresu kredytowania (tzw. prolongata),
 • aneks do zawartej umowy kredytowej,
 • wystawienie na wniosek kredytobiorcy wszelkich dokumentów na podstawie dokumentacji kredytowej i ksiąg banku,
 • zmianę waluty, w jakiej następuje spłata kredytu indeksowanego.

Koszty usług dodatkowych

Pozostałe koszty, do których zapłaty zobowiązany jest kredytobiorca w związku z zawarciem umowy kredytowej, mogą być ponoszone m.in. z tytułu:

 • ustanowienia hipoteki,
 • ustanowienia roszczenia o przeniesienie hipoteki banku na opróżnione (przez inną hipotekę) pierwsze miejsce,
 • przeprowadzania inspekcji nieruchomości,
 • badania księgi wieczystej,
 • dodatkowego badania księgi wieczystej, np. gdy kredytobiorca nie złoży w baku w ustalonym terminie odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku i/lub roszczenia o przeniesienie hipoteki banku na opróżnione (przez inną hipotekę) pierwsze miejsce,
 • wewnętrznej weryfikacji wartości prawnego zabezpieczenia,
 • ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenia na życie kredytobiorcy,
 • zmiany waluty kredytu,
 • podwyższenia kwoty kredytu.

Kiedy całkowity koszt kredytu może ulec zmianie?

Zawierając umowę kredytową, powinieneś pamiętać również o tym, że całkowity koszt kredytu może ulec zmianie np. w przypadku:

 • zmiany stopy bazowej w okresie kredytowania,
 • nieprawidłowej obsługi kredytu,
 • dokonania zmian postanowień w umowie zawieranej pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą,
 • zmiany stawek prowizji pobieranych przez bank za czynności bankowe,
 • zmiany przepisów prawa,
 • zmiany kursów walut (jeżeli masz kredyt zaciągnięty nie w złotówkach),
 • zmiany wysokości spreadów walutowych.

Całkowity koszt kredytu – jak obliczyć?

Jak obliczyć całkowity koszt kredytu? To bardzo proste. Aby obliczyć całkowity koszt kredytu, należy zsumować wszystkie powyższe koszty, tj. odsetki, opłaty i prowizje oraz koszty usług dodatkowych. Dodając wysokość całkowitych kosztów kredytu (tj. kosztów opłat wynikających ze wzięcia kredytu) do kwoty kredytu (tj. sumy pożyczonej od banku), otrzymasz wysokość całkowitej kwoty do zapłaty z tytułu zaciągniętego kredytu.

Pamiętaj, że do całkowitych kosztów kredytu nie są zaliczane koszty opłat notarialnych ponoszonych przez kredytobiorcę, tj. wysokość taksy notarialnej, opłat sądowych i podatku od czynności cywilnoprawnych opłacanych notariuszowi z tytułu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Jeżeli spłaciłeś swój kredyt konsumencki lub gotówkowy wcześniej, niż wynikało to z umowy z bankiem, należy Ci się zwrot części należnej prowizji i innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu. Sprawdź na naszej stronie, jak Związek Zwrotów Bankowych może Ci pomóc i jakich dokumentów będziemy od Ciebie potrzebować.

ZwrotyBankowe.pl