Czym jest zwrot prowizji od banku i dlaczego skorzystasz na przedterminowej spłacie kredytu?

Czym jest zwrot prowizji od banku i dlaczego skorzystasz na przedterminowej spłacie kredytu?

Jako kredytobiorca masz prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Co więcej, nie musisz wcześniej zawiadamiać banku o takim zamiarze. Z wcześniejszą spłatą kredytu konsumenckiego lub gotówkowego wiążą się także dodatkowe korzyści. W dalszej części artykułu przedstawimy, na jakie przepisy możesz powołać się w kontaktach z bankiem, a także wyjaśnimy, co to jest zwrot prowizji od kredytu i jakie inne prawa przysługują Ci w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązania.

Co to jest prowizja?

Banki, mimo że nie mają pełnej swobody działania (ograniczenia wprowadza ustawa Prawo bankowe), są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. To oznacza, że oferowane usługi – w tym udzielanie kredytów – muszą przynosić zysk.

Dlatego klient, który zawiera umowę o kredyt, powinien liczyć się nie tylko z koniecznością zwrotu środków pieniężnych udostępnionych mu przez bank, ale również z zapłatą odsetek od tych środków oraz poniesieniem innych kosztów kredytu, takich jak:

 • opłaty,
 • prowizje,
 • podatki,
 • marże,
 • koszty ubezpieczenia.

Prowizja to opłata, która ma zrekompensować bankowi koszty związane z:

 • rozpatrzeniem wniosku kredytowego,
 • udzieleniem kredytu,
 • utratą części odsetek w przypadku przedterminowej spłaty kredytu.

Co to jest zwrot prowizji od kredytu? Na czym polega?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, możesz – bez uprzedniego informowania banku – spłacić kredyt w całości lub części przed terminem, na jaki została zawarta umowa. Stanowi o tym art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U., poz. 1083). Co więcej, masz prawo do zwrotu prowizji i innych kosztów kredytu w wysokości wprost proporcjonalnej do okresu od dnia wcześniejszej spłaty do dnia, w którym powinieneś zapłacić ostatnią ratę kredytu.

Art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, na który powołaliśmy się powyżej, ma zastosowanie nawet wtedy, kiedy zdążyłeś już te koszty (np. prowizję) ponieść. Jeśli dokonałeś wcześniejszej spłaty kredytu jedynie w części, to również przysługuje Ci zwrot prowizji i innych kosztów kredytu – wyliczonych proporcjonalnie do okresu, o jaki skrócił się czas spłaty kredytu. Taki zapis znajduje się w art. 49 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim.

Przyjrzyjmy się sytuacji, w której klient zawarł umowę o kredyt na 2 lata, na warunkach przedstawionych w tabeli poniżej.

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta dla umowy o kredyt na 2 lata
Kwota udostępniona konsumentowi Odsetki Prowizja i pozostałe koszty kredytu Suma
20 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 24 000 zł

Następnie, po 12 miesiącach trwania umowy, klient spłacił kredyt w całości. Zgodnie z polskim prawem powinien wówczas zwrócić jedynie połowę wcześniej wyliczonych odsetek, prowizji i innych kosztów, co przedstawia tabela poniżej.

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta dla umowy o kredyt na 2 lata spłaconej na 12 miesięcy przed terminem
Kwota udostępniona konsumentowi Odsetki Prowizja i pozostałe koszty kredytu Suma
20 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 22 000 zł

Podsumowując: na wcześniejszej spłacie kredytu klient zyskał 2 000 zł.

Co oznacza wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE ws. zwrotów bankowych?

Znasz już przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Powinieneś jednak zdawać sobie sprawę z tego, co dla banku oznacza zwrot prowizji. Wraz z klientem, który przed terminem spłacił kredyt, bankowi „uciekają” także odsetki od kredytu, prowizja i pozostałe naliczone koszty.

Dlatego banki – jeszcze przed wejściem w życie obecnie obowiązującej ustawy o kredycie konsumenckim – w porozumieniu dokonały własnej interpretacji przepisów, prowadzącej do uniezależnienia koszty kredytów bankowych (z wyjątkiem odsetek) od wcześniejszej spłaty kredytu.

W 2016 r. wspólne stanowisko zajęli Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy, którzy wprost stwierdzili, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru i tego, kiedy te koszty zostały faktycznie poniesione przez konsumenta. Zwrot obejmuje więc także wszelkie koszty początkowe, takie jak opłaty przygotowawcze, opłaty wstępne czy opłaty administracyjne.

Ostatecznym potwierdzeniem przedstawionego stanowiska jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 września 2019 r., C-383/18, Lexitor Sp. z o.o. przeciwko Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka i in., w którym sąd przyjął taką samą wykładnię jak Prezes UOKiK-u i Rzecznik Finansowy.

Co to jest zwrot prowizji w rozumieniu banków, czyli jak nie dać się oszukać

Banki, wykorzystując nieznajomość prawa i orzecznictwa przez swoich klientów, mogą przyjmować kilka linii obrony. Dlatego warto, abyś wiedział, że:

 1. Interpretacja przepisów przedstawiona w wyroku TSUE ws. zwrotów bankowych jest wiążąca dla polskich sądów, banków i innych podmiotów stosujących prawo.
 2. Obowiązek proporcjonalnego zwrotu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu dotyczy także opłat za jednorazowe czynności oraz za usługi związane z udzieleniem kredytu, np. prowizji od rozpatrzenia wniosku kredytowego.
 3. W art. 5 pkt 6 ustawy o kredycie konsumenckim znajduje się definicja całkowitego kosztu kredytu, która zawiera przykładowy katalog kosztów. Koszt nie musi być jednak wymieniony w definicji, aby przysługiwało Ci prawo do proporcjonalnego obniżenia jego wysokości w przypadku przedterminowej spłaty kredytu.
 4. Do całkowitego kosztu kredytu nie wlicza się opłat notarialnych. Tym samym nie można obniżyć ich wysokości w przypadku przedterminowej spłaty kredytu.

„Chcę odzyskać prowizję od banku, ale bez zbędnych formalności”

Jeśli po 1 stycznia 2012 r. spłaciłeś przed terminem kredyt konsumencki lub gotówkowy, najprawdopodobniej nie otrzymałeś od banku zwrotu należnych Ci kosztów prowizji i innych opłat. Możliwe jednak, że próbując teraz odzyskać pieniądze, przekonasz się, jak wymagającym przeciwnikiem potrafi być bank.

Banki zazwyczaj dążą do tego, aby zniechęcić kredytobiorców do odzyskania należności, i dlatego takie sprawy nieraz kończą się w sądzie. W ten sposób zyskują czas i mają nadzieję, że konsumenci zrezygnują z dochodzenia roszczeń. Nauczeni doświadczeniem, postanowiliśmy stworzyć podmiot, który całkowicie weźmie na siebie „ciężar” walki z bankami, czyli Związek Zwrotów Bankowych.

Dlaczego warto podjąć współpracę ze Związkiem Zwrotów Bankowych?

 1. ZZB oferuje swoje usługi za darmo, w tym także ponosi ewentualne koszty sądowe.
 2. Działania konsumenta ograniczają się do kontaktu ze ZZB i przekazania skanu dokumentów.
 3. Konsument ma możliwość wyboru spośród dwóch rodzajów współpracy z ZZB: albo przyjmuje kwotę zaproponowaną przez ZZB i może zapomnieć o całej sprawie, albo otrzymuje najpierw niską kwotę od ZZB, a następnie 50% kwoty, które ZZB odzyska od banku. Nawet jeśli to bank wygra sprawę w sądzie, konsument nie ponosi żadnych kosztów.

Jeśli nadal nie do końca rozumiesz, co to jest zwrot prowizji lub masz pytania o kredyt konsumencki czy gotówkowy, który spłaciłeś przed terminem, zajrzyj do najczęściej zadawanych pytań lub skontaktuj się z nami za pomocą formularza.

ZwrotyBankowe.pl