Ile trwa zwrot prowizji bankowej? Kiedy otrzymasz swoje pieniądze?

Ile trwa zwrot prowizji bankowej? Kiedy otrzymasz swoje pieniądze?

Ile trwa zwrot prowizji bankowej? W teorii bank powinien oddać ci odpowiednią kwotę krótko po wcześniejszej spłacie kredytu gotówkowego czy konsumenckiego. Niestety bardzo rzadko zdarza się, aby ta instytucja finansowa w takim wypadku samodzielnie dokonała zwrotu prowizji, odsetek, innych kosztów administracyjnych oraz kosztów ubezpieczenia kredytu. Najczęściej kończy się na tym, że kredytobiorca musi samodzielnie złożyć reklamację do banku. Nieraz bywa ona rozpatrywana negatywnie, co sprawia, że spór o zwrot należnych ci kosztów może skończyć się w sądzie i trwać wiele miesięcy.

Kiedy należy ci się zwrot prowizji bankowej?

Kredytobiorcy, który wcześniej spłacił kredyt konsumencki lub gotówkowy, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o kredycie konsumenckim (t.j. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U., poz. 1083 ze zm.), przysługuje prawo żądania zwrotu (z reguły proporcjonalnego) wszystkich kosztów, w tym również prowizji, a nie tylko tych rozłożonych w czasie, jak odsetki albo ubezpieczenie kredytu.

Powyższe prawo potwierdził również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 11 września 2019 r. (C-383/18). TSUE stanął na stanowisku, że jeżeli kredytobiorca spłacił kredyt w całości wcześniej niż ustalony okres kredytowania w umowie zawartej z bankiem, należy mu się zwrot poniesionych już kosztów.

Zwrot prowizji nie dotyczy kredytu hipotecznego, leasingu konsumenckiego i wszystkich kredytów firmowych, tj. branych na firmę. Dotyczy kredytów konsumenckich i gotówkowych oraz wcześniejszej spłaty jakiegokolwiek kredytu konsumenckiego innym kredytem (refinansowania go lub konsolidacji) czy za pomocą środków własnych.

Pomimo powyżej wskazanych uregulowań banki i inne instytucje finansowe nadal nie tylko nie zwracają swoim klientom należnego zwrotu prowizji i innych należności w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego i gotówkowego, ale i nie informują ich o prawie do tego zwrotu. Wciąż stoją na stanowisku, że spłata kredytu przed terminem wskazanym w umowie kredytowej obejmuje jedynie zwrot odsetek, a nie inne koszty związane z zaciągnięciem kredytu. Nie jest to prawdą.

Jak wygląda procedura zwrotu prowizji – kiedy możesz ją odzyskać?

Reklamacja do banku lub innej instytucji finansowej

Jeżeli spłaciłeś wcześniej, niż wynikało to z umowy, kredyt konsumencki lub gotówkowy, a chcesz odzyskać prowizję i inne należności, to pierwszym podmiotem, do którego powinieneś się zwrócić, jest bank lub inna instytucja finansowa udzielająca kredytu. Możesz złożyć tam reklamację w formie:

  • pisemnej – osobiście, w jednostce podmiotu rynku finansowego obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. z dnia 25 października 2018 r., Dz.U., poz. 2188 z późn. zm.),
  • ustnej – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce podmiotu rynku finansowego obsługującej klientów,
  • elektronicznej – z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile takie środki zostały do tego celu wskazane przez podmiot rynku finansowego.

Bank powinien udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

Bywa jednak, że w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, bank powinien wyjaśnić przyczynę opóźnienia, wskazać okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, oraz określić przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Jeżeli bank rozpatrzy pozytywnie twoją reklamację, powinieneś niezwłocznie otrzymać zwrot prowizji i innych należności. Jeżeli jednak ją odrzuci, co niestety zdarza się częściej, zwykle pozostaje ci wejście na drogę sądową z bankiem – a takie postępowanie może toczyć się przez wiele miesięcy.

Pozew do sądu i wniosek do Rzecznika Finansowego

Po odrzuceniu reklamacji przez bank lub inną instytucję finansową zwykle pozostaje ci złożenie wniosku do sądu. Równolegle możesz też udać się do Rzecznika Finansowego, który wydaje tzw. istotny pogląd w sprawie. Złożony wniosek do Rzecznika Finansowego, poprzedzony reklamacją do banku lub innej instytucji finansowej i oczekiwaniem na jej rozpatrzenie, może jednak jeszcze bardziej opóźnić zwrot twoich należności.

Ile trwa zwrot prowizji bankowej i innych należności, gdy z kolei zdecydujesz się od razu skierować sprawę do sądu? Niestety może to zająć do kilku miesięcy, być może dłużej. Wiele zależy od obłożenia konkretnego sądu i wydziału liczbą spraw. Nieraz trzeba liczyć się nawet z drugą instancją, co jeszcze bardziej wydłuża cały proces. W przypadku postępowania sądowego czeka cię również konieczność wyboru profesjonalnego pełnomocnika finansowego, który jest biegły w sporach z instytucjami finansowymi.

Ile trwa zwrot prowizji bankowej i innych należności, jeżeli skorzystasz z usług Związku Zwrotów Bankowych?

Samodzielny proces odzyskiwania pieniędzy jest długotrwały, kosztowny i może okazać się nieskuteczny. Dlatego warto skorzystać z bezpłatnych usług Związku Zwrotów Bankowych. Oferujemy ci dwie możliwości:

  • Wypłatę należnych środków w ciągu 24 godzin w wysokości z góry ustalonej (najczęściej jest to kilka tysięcy złotych); proces może potrwać dłużej, ale nie przekracza 3 dni.
  • Wypłatę należnych środków w dwóch częściach, tj. najpierw otrzymasz niższą kwotę, a następnie wypłatę środków w wysokości 50% kwoty, jaką uda się odzyskać z banku. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę możliwe wydłużenie postępowania sądowego do dwóch instancji oraz pomimo wydanego wyroku TSUE potencjalną przegraną. Nigdy jednak nie zostaniesz obarczony kosztami postępowania sądowego.

Zamów bezpłatną konsultację, a pomożemy ci odzyskać prowizję i inne należności skutecznie i bardzo szybko.

Avatar
ZwrotyBankowe.pl