Zwrot ubezpieczenia kredytu w Santander Consumer Bank

Zwrot ubezpieczenia kredytu w Santander Consumer Bank

Prawo do proporcjonalnego zwrotu kosztów kredytu, w tym także ubezpieczenia, przysługuje konsumentom, którzy zawarli umowę kredytu i dokonali jego wcześniejszej spłaty. Mimo że już od kilku lat kredytobiorcy walczyli o prawo do zwrotu prowizji, odsetek, ubezpieczenia i innych kosztów związanych z kredytem, punktem zwrotnym okazał się wydany 11 września 2019 r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-383/18. Sąd stanął po stronie konsumentów, interpretując przepisy w taki sposób, że wszystkie koszty kredytu, zarówno te rozłożone na raty, jak i płatne jednorazowo, powinny być zmniejszone proporcjonalnie do skróconego okresu kredytowania. Wykładnia ma zastosowanie m.in. dla zwrotu ubezpieczeń od kredytów w banku Santander.

W jakiej sytuacji klient może żądać od banku Santander zwrotu ubezpieczenia?

Santander Consumer Bank, do 2018 r. działający pod nazwą Bank Zachodni WBK S.A., jest drugim pod względem wielkości aktywów bankiem działającym na terenie Polski. Najpewniej więc wielu kredytobiorców decyduje się na korzystanie z jego usług. Nie wszystkich dotyczy jednak zwrot kosztów kredytu, w tym ubezpieczenia. Obejmuje on jedynie tych klientów banku, którzy dokonali przedterminowej spłaty kredytu gotówkowego lub konsumpcyjnego o wartości nie wyższej niż 255 550 zł.

Komu przysługuje prawo do zwrotu bankowego?

Aby otrzymać zwrot kosztów kredytu, kwotę zaciągniętą w banku musisz przeznaczyć na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, przykładowo na zakup sprzętu AGD. Co istotne, omawiane przepisy nie odnoszą się do kredytów hipotecznych – chodzi wyłącznie o kredyty gotówkowe i konsumenckie oraz ich wcześniejszą spłatę, np. za pomocą środków własnych. Zwrot bankowy obejmuje także kredyt, który spłaciłeś w wyniku konsolidacji czy refinansowania.

Na czym polega zwrot ubezpieczenia od kredytu w Santander Consumer Bank?

Podobnie jak w innych bankach, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wyrokiem Trybunał Sprawiedliwości UE, Santander Consumer Bank ma obowiązek zwrócić kredytobiorcy koszty kredytu w wysokości (z reguły proporcjonalnej) do okresu, o który skrócił się czas spłaty zobowiązania. Koszty kredytu obejmują wszelkie koszty, które konsument ponosi w związku z umową kredyt, w tym m.in.:

  • odsetki,
  • opłaty,
  • prowizje,
  • podatki,
  • marże
  • koszty usług dodatkowych, w tym ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu.

Jakie nieuczciwe praktyki w zakresie ubezpieczeń stosują niektóre banki?

Jak wspomnieliśmy powyżej, jednym z kosztów kredytów, który podlega zwrotowi, jest ubezpieczenie. Wróćmy jednak do momentu zawierania umowy kredytu. Niektóre banki, takie jak Santander, łączą ofertę kredytu z jego ubezpieczeniem. Stawiają wówczas kredytobiorcę pod ścianą, sugerując, by wyraził zgodę na ubezpieczenie, bo inaczej jego wniosek kredytowy zostanie odrzucony. Pamiętaj jednak, że żaden przepis nie zobowiązuje kredytobiorcy do wykupienia ubezpieczenia przy zawieraniu umowy o kredyt. Więcej o ubezpieczeniu kredytów przeczytasz w naszym artykule.

Santander Consumer Bank nieraz udziela swoim klientom ustnej informacji o obowiązku wykupienia ubezpieczenia. Z kolei zapisy umowy kredytu bywają zgoła przeciwne i wskazują, że objęcie ubezpieczeniem jest dobrowolne. Powstaje wówczas pytanie, dlaczego bank zawiera w umowie zapis o dobrowolnym ubezpieczeniu, skoro jest ono… dobrowolne? Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Aby ich uniknąć, klient musi szczegółowo przeanalizować warunki umowy przed jej podpisaniem – i walczyć o zmianę zapisu treści umowy.

Co możesz zrobić, gdy (świadomie lub nie) wyraziłeś zgodę na ubezpieczenie kredytu?

Możesz wówczas zdecydować się na rezygnację z ubezpieczenia kredytu w banku Santander. Każdorazowo, po wcześniejszej spłacie kredytu, powinieneś natomiast się upewnić, że nie płacisz dalej za jego ubezpieczenie. Brzmi absurdalnie, ale takie sytuacje zdarzają się. Przedstawiamy je w artykule o ubezpieczeniu kredytów.

Czy trudno uzyskać zwrot kosztów kredytu, w tym ubezpieczenia, od banku?

I tak, i nie. Powinieneś wiedzieć, że banki niechętnie oddają pieniądze należące w istocie do byłych kredytobiorców. Każdy, kto spłacił przedterminowo zaciągnięty po 1 stycznia 2012 r. kredyt konsumencki czy gotówkowy na kwotę do 255 550 zł, ma prawo ubiegać się o proporcjonalny zwrot wszystkich kosztów. Mimo że prawo jest po stronie konsumentów, banki starają się zniechęcać kredytobiorców do walki – bo oznacza to dla nich stratę pieniędzy, które prawnie im się nie należą.

Wykładnia przepisów o zwrocie ubezpieczenia kredytu według Santander Consumer Bank

Obserwując reakcje banku Santander na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, widzimy, że dochodzi do sytuacji wprowadzania kredytobiorców w błąd. Znamy przykłady byłych klientów Santandera, którzy zwrócili się do banku z wnioskiem o zwrot kosztów kredytu, w tym ubezpieczenia. Bank odpowiedział, że wyrok TSUE dotyczy tylko interpretacji przepisów europejskich, a nie polskiej ustawy o kredycie konsumenckim. Tym samym, według banku, wyrok jest wiążący jedynie dla Sądu Rejonowego Lublin-Wschód, który wystąpił z pytaniem prejudycjalnym do Strasburga. Należy jednak pamiętać, że do polskiej ustawy o kredycie konsumenckim zostały przeniesione przepisy dyrektywy interpretowane przez TSUE i nie ma podstaw do ich odmiennej wykładni. Więcej na temat przeczytasz w artykule o wyroku TSUE.

Czy istnieje szybka droga do odzyskania należności od banków?

Widząc, jak wiele problemów pojawia się na drodze byłych kredytobiorców do odzyskania należnych im pieniędzy, powołaliśmy do istnienia Związek Zwrotów Bankowych. To instytucja, która bierze na siebie ciężar walki z bankami, domagając się zwrotu kosztów od przedterminowo spłaconych kredytów. Działamy na podstawie umowy cesji – my zajmujemy się odzyskaniem należności, Ty cieszysz się pieniędzmi ze zwrotu bankowego nawet w ciągu 24 godzin.

Czego od Ciebie nie wymagamy?

Pamiętaj, że nie sprawdzamy Twojej historii kredytowej, ponieważ nie udzielamy ci pożyczki, a jedynie wypłacamy bezzwrotną prowizję. Możesz się do nas zwrócić, nawet jeśli nie posiadasz umowy kredytowej – pomożemy ci pozyskać potrzebne dane z BIK-u. Nie ponosisz kosztów naszej działalności ani innego rodzaju wydatków, także kosztów sądowych. Po podpisaniu umowy cesji możesz zapomnieć o sprawie i cieszyć się z odzyskanych pieniędzy.

Avatar
ZwrotyBankowe.pl