Polityka prywatności

„ZWROTYBANKOWE.PL I ZZB.PL”

 

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”).

 

 1. Dane Administratora

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą: ZWROTYBANKOWE.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem: 0001001145, NIP: 5252930652; REGON: 5236257030, e-mail: [email protected]

zwana dalej „Spółką” lub „Administratorem”.

 

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail na adres [email protected], telefonicznie dzwoniąc na numer +48 605 882 347 lub pisemnie, na adres siedziby Administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach:

 • a) analizy umów kredytów konsumenckich, udostępnionych przez Panią/Pana, celem kwalifikacji do zastosowania tzw. sankcji darmowego kredytu, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim lub zwrotu odpowiednich kosztów w związku ze spłatą całości lub części zobowiązania przed terminem zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz wykonania umowy przelewu wierzytelności o charakterze powierniczym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • c) rozpatrywania reklamacji, ochrony przed roszczeniami windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • d) wykonania   obowiązków   prawnych wynikającego   z ustawy   o   przeciwdziałaniu   praniu   pieniędzy   oraz finansowaniu   terroryzmu,   przeciwdziałania przestępstwom i wyłudzeniom, w tym oszustwom oraz spełnieniu obowiązków związanych z obowiązkową administracją księgowo - podatkową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO);

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane również w następujących celach pobocznych (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • a) archiwizowanie danych,
 • b) tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
 • c) prowadzenie badań statystycznych lub badań historycznych, lub naukowych,
 • d) doradztwa biznesowego, ekonomicznego lub prawnego, które jest świadczone na rzecz Administratora danych.
 • e) podnoszenia jakości usług.

 

 1. Źródło danych osobowych

Pani/Pana dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana w procesie wnioskowania o zawarcie umowy lub realizacji umowy. Dane   osobowe   mogą   być  również  pozyskiwane od podmiotów trzecich takich jak  banki i instytucje finansowe oraz Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) z siedzibą w Warszawie w celu realizacji umowy.

Administrator zbiera również dane cyfrowe Klienta takie jak adres IP, dane dotyczące sesji i komputera. Więcej na temat przetwarzania takich danych znajduje się w „Polityce Cookies”.

 

 1. Rodzaj danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie:

 • dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentu tożsamości, kraj urodzenia,
 • dane adresowe i teleadresowe w tym: adres e-mail i numer telefonu,
 • dane dotyczące zobowiązań w tym: kwota i waluta, stan zobowiązania, okres i warunki spłaty zobowiązania, przebieg realizacji zobowiązania.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pani/Pana zgody.

 

Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom, które przetwarzają te dane na jego zlecenie np. dostawcom usług IT, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne.

 

Dane mogą być również przekazywane stosownym władzom i organom w zakresie i w sytuacjach określonych w przepisach prawa np. Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prokuraturze, policji.

 

 1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 1. Okres przechowywania danych

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług, a po zakończeniu świadczenia usług lub rozwiązaniu umowy przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów prawnych Administratora danych lub gdy jest to wymagane przepisami prawa.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w niniejszej klauzuli, a w szczególności:

 • a) dla celów realizacji umowy  – przez okres trwania umowy;
 • b) dla celów marketingowych - do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • c) dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych, nie krócej niż 6 lat;
 • d) dla celów windykacji i dochodzenia roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń, nie krócej niż 6 lat;
 • e) do celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – dane mogą być przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń;
 • f) dla celów wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się̨ roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń przez Administratora lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postepowań;
 • g) dla celów tworzenia zestawień́, analiz i statystyk – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż̇ przez okres, po którym przedawnią się̨ roszczenia wynikające z umowy;
 • h) do celów archiwalnych – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe mogą być przetwarzane przez 5 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;
 • i) dla celów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez okres 5 lat, licząc od dnia w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem;
 • j) w celach podatkowo- księgowych przez okres 5 lat od końca roku obrotowego, w którym umowa między stronami została rozwiązana;
 • k) w   przypadkach   pozyskania   przez   Administratora danych   z   baz   prowadzonych   przez   inne   podmioty   lub danych   przekazanych   przez   inne   podmioty   -   okres przetwarzania   zależny   jest   od   celu   przekazania  lub odwołania zgody.

 

 1. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • a) żądania od Administratora dostępu do podanych w związku z zawarciem danej umowy danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • b) do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Administratora danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • c) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • d) do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgoda może być wycofana w dowolnej formie, w tym: pisemnie, przez infolinię, e-mailem na adres: [email protected]
 • e) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.

 

 1. Informacja dotycząca dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych może być brak możliwości świadczenia usług na Pani/Pana rzecz.

 

 1. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie. Administrator podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany w zakresie weryfikacji poprawności wniosku o zawarcie umowy cesji powierniczej.

 

Przysługuje Pani/Panu w każdym przypadku prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

 

 

 

Zwrotybankowe.pl sp. z o. o.

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

NIP: 5252930652

REGON: 5236257030

KRS: 0001001145